Get Adobe Flash player
infra text
Today: skype

Next →

برنامج صالة تينستا للفنون

أرشيفان: نسرين طباطبائي وبابك أفرسيابي 2013 2.6- 14.3 في 2011، بدأ كل من نسرين طباطبائي وبابك أفرسيابي مجموعة من الأعمال المستندة إلى أرشيفين/مجموعتين من القرن العشرين. إحداهما مجموعة الفن الغربي الحديث بمتحف طهران للفن المعاصر- وهي مجموعة ضخمة تم تدشينها …أكثر →

bag


Våravdelningen Tensta museum: Rapporter från nya Sverige
Tensta konsthall
18.1 2014–18.5 2014 Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne ?i Tensta, både i förhållande till platsen och till de människor som bor och ?verkar här. Ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar mm. Samtidigt rapporterar de också? om sakernas tillstånd i Tensta idag, om det som på många sätt kan beskrivas?som det nya Sverige. Ett Sverige som visserligen inte är helt nytt men som det är nödvändigt att acceptera som annorlunda än för några decennier sedan. Ett land där människor har vitt skilda bakgrunder och där ekonomiska och sociala skillnader ökar påtagligt – enligt en ny rapport?från OECD växer inkomstklyftorna i Sverige snabbast bland de trettiofyra medlemsländerna. Några av de inbjudna deltagarna kommer också att peka framåt och föreslå framtida scenarier.more →

Spring Department Tensta Museum: Reports from New Sweden
Tensta konsthall
18.1 2014–18.5 2014 Tensta Museum: Reports from New Sweden is about the history and memories of Tensta, both in relation to the place and to the people who live and work there. Some forty artists, architects, local associations, performers, sociologists, cultural geographers, philosophers, and others address the past in, for example, art works, research projects, seminars, and guided walks. At the same time they will be reporting on the condition of things in Tensta today, on what can be described as the “new Sweden.” This is a Sweden containing people of widely different backgrounds, where economic and social differences are palpably intensifying: according to a new OECD report, income gaps in Sweden are increasing the most rapidly of any of the 34 member states. In their contributions to Tensta Museum, some of the invited participants will also be looking forward and proposing future scenarios.more →

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS
STEALTH.unlimited & Peter Lang
Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS identifierar föremål från slutet av 1960-talet till slutet av 1970-talet som har ett personligt eller familjärt samband med
människorna och samhället under denna tid, och som innefattar en särskild känsla av tillhörighet, en önskan att vara en del av det moderna svenska samhälle som tog form vid den tiden. Resultatet av detta kollektiva sökande är en samling artefakter, företeelser och föremål i hemmet, sammanflätade med rika personliga berättelser och upptäckter.

Haunted by Shadows of the Future: ARTEFACTS identifies objects from the late 1960’s to late 1970’s that have personal or familial relationship with the people and the communities who lived during this era, and that embody a specific sense of belonging, a desire of being part of the modern Swedish society taking shape at that time. The result of this collective search is an assembly of artefacts, customs and domestic tropes, intertwined with rich personal stories and discoveries.
more →

English Grand Domestic Revolution Guide
Casco – Office for Art, Design Theory
The Grand Domestic Revolution (GDR) is an ongoing “living research” project initiated by Casco – Office for Art, Design and Theory, Utrecht, the Netherlands as a multi-faceted exploration of the domestic sphere to imagine new forms of living and working in common. It was set up through an apartment residency in Utrecht from October 2009 to October 2011, and manifest in a multi-venue exhibition from 2011 through 2012. Since then it continues on through the Casco’s program and the international tour GDR GOES ON, which has so far traveled to The Showroom, London, Center for Contemporary Arts Derry, Derry, and the City of Women Festival, Ljubljana, forming new alliances with different local communities along the way.more →

Swedish Grand Domestic Revolution Guide
Casco – Office for Art, Design Theory
The Grand Domestic Revolution (Hemmets stora revolution) (GDR) a?r ett pa?ga?ende “levande” forskningsprojekt startat av Casco – Office for Art, Design Theory i Utrecht. Projektet startade som ett la?genhets-residency i Utrecht som pa?gick fra?n oktober 2009 till oktober 2011, och fortsatte som utsta?llning pa? flera platser under 2011-2012. Projektet fortsa?tter nu genom Cascos program, den internationella turne?n GDR Goes On (GDR fortsa?tter), som hittills har rest fra?n The Showroom i London, Center for Contemporary Arts Derry i Derry, och till City of Women Festival i Ljubljana. Dessutom har olika samarbeten startat under projektets ga?ng.more →

Tensta konsthalls historia
Jan Ekman
Tensta Konsthall blev efter o?ppningen 1998 snabbt omtalad fo?r sitt dja?rva, na?stan framfusiga konstprogram. Grundarnas mod la?g inte enbart i deras ho?gkvalitativa utsta?llningsprogram som utmanade institutioner med la?ngt sto?rre ekonomiska resurser. De var ocksa? modiga nog att placera utsta?llningsrummet la?ngt bortom de etablerade konststra?ken. Konsthallen a?r inrymd i en outnyttjad lagerlokal under ett anspra?kslo?st ko?pcentrum i Stockholmsfo?rorten Tensta, ett omra?de vars befolkning idag na?rmar sig 20.000 personer varav ca 90% har translokal bakgrund.more →

Cultural Heritage: The Context of an Obsession
Boris Buden
Boris Buden about the purpose of cultural heritage from a post-colonial perspective.more →

Josabet Sjöberg
Lawen Mohtadi
Josabeth Sjöberg var självlärd. Hon saknade formell utbildning. Men hon hade en tydlig konstnärlig tanke. De målningar som idag finns bevarade - 59 stycken, varav 57 finns på Stockholms stadsmuseum - kan delas in i fyra kategorier. Hennes 12 bostäder på Södermalm. Gatulivet på Södermalm, ofta sett från fönstret i hennes bostad. Institutioner som hus för äldre och sjuka. Kyrkorum. I bostadsbilderna sitter hon ofta med handarbete vid fönstret, vänd mot ljuset och gatan.
more →

Tensta -En plats som ständigt ska bli bättre
Emma Holmqvist
Utbyggnaden av bostadsomra?det Tensta 1967-71 ingick i det mest ambitio?sa bostadsbyggnadsprojekt som genomfo?rts i Sverige, det sa? kallade Miljonprogrammet. Pa? grund av den ra?dande bostadsbristen besta?mde staten att en miljon nya bosta?der skulle byggas under en tioa?rsperiod (Sax, 2000). En sa?dan stor volym har aldrig uppna?tts sedan dess i Sverige. more →

Tensta Museum: Reports from New Sweden
Tensta konsthall
Tensta Museum: Reports from New Sweden is about the history and memories of Tensta, both in relation to the place and to the people who live and work there. Some forty artists, architects, local associations, performers, sociologists, cultural geographers, philosophers, and others address the past in, for example, art works, research projects, seminars, and guided walks. At the same time they will be reporting on the condition of things in Tensta today, on what can be described as the “new Sweden.” This is a Sweden containing people of widely different backgrounds, where economic and social differences are palpably intensifying: according to a new OECD report, income gaps in Sweden are increasing the most rapidly of any of the 34 member states. In their contributions to Tensta Museum, some of the invited participants will also be looking forward and proposing future scenarios.more →

Tensta museum: Rapporter från nya Sverige
Tensta konsthall
Tensta museum: Rapporter från nya Sverige handlar om historia och minne i Tensta, både i förhållande till platsen och till de människor som bor och verkar där. Ett fyrtiotal konstnärer, arkitekter, lokala föreningar, artister, sociologer, kulturgeografer, filosofer och andra berör det förflutna i konstverk, forskningsprojekt, seminarier, vandringar mm. Samtidigt rapporterar de också om sakernas tillstånd i Tensta idag, om det som på många sätt kan beskrivas som det nya Sverige. Ett Sverige där människor har vitt skilda bakgrunder och där ekonomiska och sociala skillnader ökar påtagligt – enligt en ny rapport från OECD växer inkomstklyftorna i Sverige snabbast bland de 34 medlemsländerna. Några av de inbjudna deltagarna kommer också att peka framåt och föreslå framtida scenarier.

more →

Where Did She Go? Stockholm Music & Arts 2-4 August 2013
Tensta konsthall
The contemporary art at Stockholm Music & Arts 2-4 August 2013 At Skeppsholmen

Choreography without dancers, a trademark where a world renowned tennis player disappeared out of the picture, and an installation that resembles an abandoned home. This year's visual arts program at the Stockholm Music & Arts is about human absence, about what is beyond her. This includes all things but even nature itself. It also results in large-scale paintings where nature's forces give shape to the images, and a spectacular performance, staging the pineapple-scented Giant Water Lily in full bloom in front of the audience's eyes. It blooms for two nights; the first night is the petals white, and the other pink. A film festival dedicated to the legendary naturtevemakaren Jan Lindblad is also part of the visual arts program.   

For the second year in a row, Tensta konsthall curates the visual arts program at the Stockholm Music & Arts. Most types of musical performances are based on the precence of humans. The artists and musicians – their presence – is the key to every concert, and the audience's bodies also take part in the physical equation. Live music is in this sense extremely fixed on the human subject. Art and philosophy have in recent years become more focused on methods and theories in which people are less important than objects and their circumstances. Man is no longer seen as the most important existence. Instead, things, including everything from tools and radio waves to the EU, become central. These current streams of thought are alternately called speculative realism and object-related philosophy. Against this background, we ask: Where did she go?? 
more →

Vart tog hon vägen? Stockholm Music & Arts 2-4 augusti 2013
Tensta konsthall
Samtidskonsten på Stockholm Music & Arts 2-4 augusti 2013 ??
På Skeppsholmen

Koreografi utan dansare, ett varumärke där en världskänd tennisspelare försvunnit ur bilden och en installation som liknar ett övergivet hem. Årets bildkonstprogram på Stockholm Music & Arts handlar om människans frånvaro, om det som ligger bortom henne. Dit räknas alla ting men även naturen i sig. Det innebär också storskaligt måleri där naturens egna krafter ger form åt bilderna och den ananasdoftande jättenäckrosen i en spektakulär performance blommar inför publikens ögon. Den blommar under två nätter, den första natten är kronbladen vita, och den andra rosa. En filmfestival tillägnad den legendariske naturtevemakaren Jan Lindblad ingår också i bildkonstprogrammet.

??För andra året i rad curerar Tensta konsthall bildkonstprogrammet på Stockholm Music & Arts. De flesta typer av musikframträdanden bygger på att människor finns på plats. Artisterna och musikerna - deras närvaro - är det viktigaste på varje spelning där publikens kroppar också ingår i den fysiska ekvationen. Levande musik är i den bemärkelsen extremt människofixerad. Inom konsten och filosofin har man under de senaste åren intresserat sig alltmer för metoder och teorier där det inte är människorna som står i centrum utan objekten och deras omständigheter. Människan ses inte längre som den viktigaste existensen. Istället blir saker, dit allt från verktyg och radiovågor till EU och önskningar räknas, det centrala. De här tankeströmningarna går växelvis under namnet spekulativ realism och objektsrelaterad filosofi. Mot den bakgrunden frågar vi: Vart tog hon vägen?
more →

Iman Issa 13.6—29.9 2013
Tensta konsthall
Iman Issas (Kairo/New York) installationer talar till minnena och?vår förmåga att göra associationer. I Trettiotre berättelser om rimliga karaktärer på bekanta platser möter vi glimtar från en utflykt till en djurpark, en iakttagelse på ett universitet, ett fragment av en familjs semestertraditioner – relationer och vardagliga händelser beskrivna med några få adjektiv, namn och andra detaljer. I Vanliga inslag är det meningar ur arabiska intellektuellas självbiografier, bl a Nawal El Saadawis och Edward Saids, som kopplar ihop det personliga med det allmängiltiga. I verket Revolutionären är det istället runt det ordets många betydelser som berättelesen vävs.
more →

Iman Issa 13.6—29.9 2013
Tensta Konsthall
Iman Issa’s (Cairo/New York) installations speak to our memories and our ability to make associations. In Thirty-three Stories about Reasonable Characters in Familiar Places we get glimpses from a trip to the zoo, an observation from a campus, a fragment of a family’s vacation traditions – relationships and everyday events described with barely any adjective, names or other details. In Common Elements it is familiar text from several intellectuals’ autobiographies, like Nawal El Saadawi and Edward Said among others, that connects the personal with shared, lived experience. The audio piece The Revolutionary weaves a story around the multiple meanings of the word ”revolutionary”.
more →

Bernd Krauss, Vi fortsätter BBDG 13.6—29.9 2013
Tensta konsthall
En teatralisk och hemsnickrad tennis-boutique som bygger på boken Sanningen - Mina år med Björn Borg av Lars Skarke (1993) är inledningen till Bernd Krauss projekt Vi fortsätter BBDG. Här finns gott om begagnade Björn Borg-kläder men inga underkäder - bara de plagg som inte längre är i produktion får ingå. Installationen väcker till liv historien om hur den kända tennisspelarens namn under titeln Björn Borg Design Group blev till ett välkänt varumärke.
more →

Bernd Krauss, We Are Continuing BBDG 13.6—29.9 2013
Tensta Konsthall
A flamboyant and homemade tennis boutique, based on the book The Truth - My Years With Björn Borg by Lars Skarke (1993), functions as an introduction to Bernd Krauss’ project We Are Continuing BBDG. In the installation there are a range of used Björn Borg clothes, but no underwear—only the clothes that are no longer in production may be included in the show. The installation brings to life the story of how the famous tennis player’s name, under the title of Björn Borg Design Group, became a well-known brand. more →

Reverberation: A film portrait of Megafonen by Behzad Khosravi Noori and René León Rosales
Tensta Konsthall 13.6–29.9 2013
In the 30 minute long documentary Reverberation (2012), the artist Behzad Khosravi Noori (Teheran/Stockholm) and the ethnologist René León Rosales (Stockholm) follow some of the members of Megafonen on a trip to Gothenburg. Megafonen is an organization that works for social justice and the rehabilitation of the Swedish suburbs. During the trip many questions are asked regarding the processes of segregation and integration in Sweden today. more →

Genklang: ett filmporträtt av Megafonen av Behzad Khosravi Noori och Rene León Rosales
Tensta Konsthall 13.6–29.9 2013
I den trettio minuter långa dokumentären Genklang (2012) följer konstnären Behzad Khosravi Noori (Teheran/Stockholm) och etnologen Rene León Rosales (Stockholm) några av Megafonens medlemmar på en resa till Göteborg. Megafonen a?r en organisation som arbetar för social rättvisa och upprustning av Sveriges förorter. Under resan till Göteborg ställs många frågor om processer för segregation och integration i dagens Sverige. more →

Zak Kyes Working With...
Tensta Konsthall 13.6–29.9 2013
Zak Kyes Working With..., brings together a range of works by graphic designer Zak Kyes, as well as works by several of his collaborators—including architects, artists, writers, curators, editors, and other graphic designers—commissioned specifically for the exhibition. The new works all have a special - structural - role in the making of the exhibition, such as the exhibition display, object captions, exhibition poster, audio guide, workshop, lecture, archive, and publication. This way Kyes and his collaborators explore how graphic design today is a practice that both mediates and is mediated by its allied disciplines.more →

Zak Kyes Working With...
Tensta konsthall 13.6–29.9 2013
Zak Kyes Working With... fo?r samman en rad av den grafiska formgivaren Zak Kyes’ egna verk med arbeten av personer som han samarbetat med. Det handlar om arkitekter, konstna?rer, fo?rfatttare, curatorer, fo?rla?ggare och andra grafiska formgivare som har gjort nya verk specifikt fo?r utsta?llningen. De nya verken har alla haft en sa?rskild – strukturell
- funktion i arbetet info?r utsta?llningen: tex utsta?llningsarkitekturen, verkstexter, utsta?llningsaffisch, audioguide, workshop, fo?rela?sningar, arkiv och katalog. Pa? sa? vis underso?ker Kyes och hans samarbetspartners dagens grafiska formgivning som en praktik som ba?de fo?rmedlar och fo?rmedlas av besla?ktade discipliner.
more →

Undoing Property?
Edited by Marysia Lewandowska, Laurel Ptak
With contributions by Agency, David Berry, Nils Bohlin, Sean Dockray, Rasmus Fleischer, Antonia Hirsch, David Horvitz, Mattin, Open Music Archive, Matteo Pasquinelli, Claire Pentecost, Florian Schneider, Matthew Stadler, Marilyn Strathern, Kuba Szreder and Marina Vishmidt. Preface by Binna Choi, Maria Lind, Emily Pethick. Design by Konst & Teknik.

Undoing Property? examines complex relationships inside art, culture, political economy, immaterial production, and the public realm today. In its pages artists and theorists address aspects of computing, curating, economy, ecology, gentrification, music, publishing, piracy, and much more.

Property shapes all social relations. Its invisible lines force separations and create power relations felt through the unequal distribution of what is otherwise collectively produced value. Over the last few years the precise question of what should be privately owned and public­ly shared in society has animated intense political struggles and social movements around the world. In this shadow the publication’s critical texts, interviews and artistic interventions offer models of practice and interrogate diverse sites, from the body, to the courtroom, to the server, to the museum. The book asks why propertization itself has changed so fundamentally over the last few decades and what might be done to challenge it. The "undoing" of Undoing Property? begins with the recognition that something else is possible.

Published by Sternberg Press and Tensta konsthall, June 2013.
more →

What happened with the art of the strike? An art project by Ingela Johansson—English Handout
Tensta Konsthall

Art and Contemporary Critical Practice: Reinventing Institutional Critique
Edited by Gerald Raunig & Gene Ray
"Institutional critique' is best known through the critical practice that developed in the late 1960s and early 1970s by artists who presented radical challenges to the museum and gallery system. Since then it has been pushed in new directions by new generations of artists registering and responding to the global transformations of contemporary life. Interrogating the shifting relations between 'institutions' and 'critique' these essays reflect on the mutual enrichments between critical art practices and social movements and elaborate the conditions for politicized critical practice in the twenty-first century." Published by MayFlyBooks, 2009. Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported.more →

Art Work: A National Conversation About Art, Labor and Economics
Edited by Temporary Services
"Art Work is a newspaper that consists of writings and images from artists, activists, writers, critics, and others on the topic of working within depressed economies and how that impacts artistic process, compensation and artistic property. We can see how the collapse of the economy is affecting everyone. Something must be done. Let's talk. No, it can't wait. Things are bad. We have to work things out. We can only do it together. What do we know? What have others tried? What is possible? How do we talk about it? What are the wildest possibilities? What are the pragmatic steps? What can you do? What can we do?" Published by Half Letter Press, November 2009. FREE. Take a copy. Make an exhibition. Host a discussion in your town. www.artandwork.us.more →

Speak, Memory: on archives and other strategies of (re)activation of cultural memory
Edited by Laura Carderera
Exploring ways of recovering a vanishing history of the Middle East's neglected 20th-century cultural and artistic movements, this book is a synthesis and a further exploration into questions raised during the "Speak, Memory" symposium that took place at the Townhouse Gallery in Cairo on October 28-30, 2010. www.speakmemory.org. With contributions by Kaelen Wilson-Goldie, Hussein Omar, Rasha Salti and Kristine Khouri, Miguel A. López , Claire Hsu, the Editors of Bidoun, Adam Broomberg and Oliver Chanarin, Jesús Carrillo and Mai Elwakil.more →

There is no knife without roses—A (not so) small revolution
Luisa Santos
Essay on Project Morrinho, written in the frame of the project There is no knife without roses, curated by Luisa Santos. As part of What Does Social Practice Do? at Tensta konsthall.more →

There is no knife without roses—Much more than books
Joana Bértholo
Essay on Project Eloísa Cartonera, written in the frame of the project There is no knife without roses, curated by Luisa Santos. As part of What Does Social Practice Do? at Tensta konsthall.more →

The Critical Regionalism Map
Susana Arellano, Kate Dewitt, Erin Sickler
"Applied to artistic production, the idea of critical regionalism suggests that we could learn to identify, develop, and allocate resources within our immediate geographical locales to foster new creative microclimates. The Critical Regionalism map, designed by Susana Arellano, Kate Dewitt and Erin Sickler, utilizes a geographical framework to suggest this alternate type of art economy, one based around collective art spaces, hacker spaces, tool lending libraries, local currencies, and agricultural and energy cooperatives instead of museums, galleries, and art schools. Far from a complete taxonomy of groups or organizations that exhibit values of mutual aid--in the United States, much less worldwide--it is a temporary stand-in for a more complex atlas, that of an as-yet unrealized alternative art economy." www.criticalregionalism.orgmore →

When the Carrot Becomes a Stick: On Recent Trends in Free Labour Economy
The Carrot Workers Collective
The Carrot Workers Collective on interns, workfare, free labour and higher education, British cuts to the art and humanities. Presented as part of the Second Congress of the Free University of Warsaw, December 2010: Creative Industries and Knowledge Factories: Analysis and Resistance.more →

Autonomy Project Newspaper #2 Frameworks
Autonomy Project
"We are living in remarkable times. Our globalised neo-liberal economy has nearly bankrupted itself and we are all now footing the bill. Europe is refragmenting. America's power is waning. Asia's power is waxing and the 'War on Terror' has turned into a pandemic of ideological attrition. It seems highly unlikely that anybody looking back at this moment from some time in the future will even begin to remember the art. That is, of course, unless we do something about it." With contributions by: John Byrne, Charles Esche, Emilio Moreno, Paul Sullivan, Sarah Pierce, Brian Holmes, Steven Ten Thije, Marijke Goeting, Jennifer Smailes, Joanne McClellan, Joana Ozorio de Almeida Meroz, Clare Butcher, Kerstin Niemann, Sean Harvey, Hannah Pierce. Published by Autonomy Project and Onomatopee, 2011. Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Dutch License. www.theautonomyproject.ning.com.more →

Amateurist Network
Edited by Shama Khanna, Caroline Stevenson
Amateurist Network (AN) operates through a series of public meetings with the stated aim of promoting open and critical discussion around the economics of creative practice and cultural production. By examining the position of the artist or cultural worker within precarious and informal working practices the AN aims to define self-organisation through its ability to produce a site of learning rather than by self-reliance. Sharing ideas and experience in this way, the AN hopes to validate self-organisational strategies and strengthen networks within the arts community. www.amateuristnetwork.wordpress.commore →

Konstprogrammet på Stockholm Music & Arts
Tensta konsthall
Tensta konsthall curerar konstprogrammet på Stockholm Music & Arts  3-5.8 2012 på Skeppsholmen, Stockholm. Övriga konstnärer är Lawrence Abu Hamdan (London), Meric Algün Ringborg (Istanbul/Stockholm), Ursula Biemann (Zürich), Marie-Louise Ekman (Stockholm), Giorgio Giusti (Stockholm), Tamara Henderson (Sackville/Stockholm), Hassan Khan (Kairo), Cecilia Nygren (Stockholm), Lisl Ponger (Wien), Public Movement (Tel Aviv), Emily Roysdon (New York/Stockholm), Disa Rytt (Stockholm), Hinrich Sachs (Osnabrück/Basel/Stockholm) och Marika Troili (Stockholm).more →

Open Letter to Labor Servicing the Culture Industry
Arts & Labor
Why is working in the realms of 'culture' and academia so undervalued? Not only by the institutions that hire, but also by the good, committed workers themselves who will step on each other for the next available job? www.artsandlabor.orgmore →

The Sadness of Post-Workerism
David Graeber
"On the 19th of January 2008, several of the heavyweights of Italian post-Workerist theory--Toni Negri, Bifo Berardi, Maurizio Lazzarato, and Judith Revel--appeared at the Tate Modern to talk about art. This is a review..."more →

To Have And To Need Manifesto
Haben und Brauchen
"Haben und Brauchen seek to be advocates in the field of art as well as in art's neighboring occupational fields with a platform for discussion and action. In our opinion, with regard to its social and economic structure, Berlin is still an exception among other cities worldwide. Within the city's historically determined heterogeneity and intermixture of social diversity lies a potential for the future, not a phased-out model from the past. With that said, it is imperative to establish a consciousness and self-concept concerning what distinguishes the forms of artistic production and articulation that have unfolded in Berlin during recent decades and how these forms can be preserved and further developed." Published by Haben und Brachen, Berlin, January 2012.more →

...ment #3 Frag...ment (On Authorship)
Erica Baum, Gavin Brown, Federica Bueti, Federico Campagna, Övül Dormusoglu, Freee, Marc Garrett, Pedro Neves-Marques, Joseph Redwood-Martinez, Vanessa Place, Jan Verwoert, Caleb Waldorf
"Issue 3 of ...ment investigates current debates and practices surrounding the concept of authorship and the possible modes of resistance attached to it. Looking at broad topics such as intellectual property, collectivity, knowledge production and technology, this issue is concerned with the re-articulation of such themes in a transforming political landscape. What is an author and how do we understand authorship and its politics?" Published by ...ment, spring/summer 2012.more →

A Declaration of Principles (for artists, cultural workers, & supporters thereof)
Justin Langlois
"By posting this page, we submit that we are an artist, cultural worker, or a supporter thereof and declare the following: we are no longer interested in participating in consultancies, asset maps, or activities that offer us "promotional opportunities" in absence of clear financial or strategic gain. We will not support the exploitation of artists or other cultural workers or their works for the sole purpose of further municipal or economic planning, fundraising, or marketing. We refuse to acknowledge the existence of the politically-invented term, creative economy, which lumps together practicing artists with video cassette duplication services..." Published by Justin Langlois, 2012.more →

Working Artists and The Great Economy FAQs
W.A.G.E.
Working Artists and the Greater Economy (W.A.G.E.) is a New York-based activist group that focuses on regulating the payment of artist fees by nonprofit art institutions, and establishing a sustainable model for best practices between cultural producers and the institutions which contract their labor. This pamphlet is the seventeenth of the Artists & Activists series, published by Printed Matter, New York, 2012. www.wageforwork.commore →

Conceptualismo y Economía
Sofía Hernández Chong Cuy, Lee Lozano, Seth Price, Mario García Torres & Aaron Schuster, Joe Scanlan
"El título es puntual: Conceptualismo y Economía. La publicación reúne proyectos artísticos--en forma de ensayo, propuesta, guión y manifiesto--que tratan sobre la relación del arte conceptual y la economía. Esta pequeña publicación intenta introducir un puñado de obras que hacen una reflexión crítica y creativa de estos temas." Published by Murmur, 2009.more →

My Creativity Reader: A Critique of Creative Industries
Edited by Geert Lovink & Ned Rossiter
"Within policy and academic circles at least--creative industries operate as a meme that mobilises expectations. The term provokes an interesting range of human responses, from curiosity to outrage and disgust. Creative industries are not simply an empty signifier that grafts on to anything you please. There are contours and forces that guide the creative industries meme in some directions, and not others. We cannot take for granted what 'creative industries' means and consists of. Creative industries are a contested zone in the making. While policy draws on a set of presuppositions around the borderless nature of cultural and economic flows, situated creativity is anything but global. Concepts are always contextual." Published by Institute of Network Cultures, 2007. Creative Commons Attribution Noncommercial No Derivative Works 2.5 Netherlands License.more →

What does an art institution do?: Community Matters—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the seminar What does an art institution do?: Community Matters, Thursday 3 May 2012 at Tensta konsthall. Abdellah Karroum on L'appartement 22 in Rabat; Sofia Victorino on the Whitechapel Art Gallery in London. Local respondent: Diana Baldon, Index, Stockholm. On institutional work which relates directly to communities in the immediate vicinity of the institution.more →

What does an art institution do?: Community Matters—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the seminar What does an art institution do?: Community Matters, Thursday 3 May 2012 at Tensta konsthall. Abdellah Karroum on L'appartement 22 in Rabat; Sofia Victorino on the Whitechapel Art Gallery in London. Local respondent: Diana Baldon, Index, Stockholm. On institutional work which relates directly to communities in the immediate vicinity of the institution.more →

What does an art institution do?: Size Matters—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the seminar What does an art institution do?: Size Matters, Thursday 2 February 2012 at Tensta konsthall. Chris Dercon on Tate Modern, London and Gabi Ngcobo on Center for Historical Reenactments in Johannesburg. Local referent: Kim Einarsson, Konsthall C. On the potentials and problems of large and small scales.more →

What does an art institution do?: Size Matters—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the seminar What does an art institution do?: Size Matters, Thursday 2 February 2012 at Tensta konsthall. Chris Dercon on Tate Modern, London and Gabi Ngcobo on Center for Historical Reenactments in Johannesburg. Local referent: Kim Einarsson, Konsthall C. On the potentials and problems of large and small scales.more →

What does an art institution do?: All Over the Place—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the seminar What does an art institution do?: All Over the Place, Thursday 29 March 2012 at Tensta konsthall. Sofía Hernández Chong Cuy on the Patricia Phelps de Cisneros Foundation and Kate Fowle on Independent Curators International. Local referent: Lena From, Stockholm Konst. On the mobile institution which works with various partners and sites.more →

What does an art institution do?: All Over the Place—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the seminar What does an art institution do?: All Over the Place, Thursday 29 March 2012 at Tensta konsthall. Sofía Hernández Chong Cuy on the Patricia Phelps de Cisneros Foundation and Kate Fowle on Independent Curators International. Local referent: Lena From, Stockholm Konst. On the mobile institution which works with various partners and sites.more →

The New Model: The Model and the City—English Handout
Tensta konsthall
Guide to accompany the seminar The New Model: The Model and the City a seminar on Palle Nielsen's project The Model (Moderna Museet 1968) and Tensta, Sunday 11 March 2012 at Tensta konsthall. With Palle Nielsen, Lars Bang Larsen, Gunilla Lundahl, Erik Stenberg. With pivotal agents from The Model and Action Talk present, this seminar took up the project from the perspective of art and cultural history--looking at how as it was perceived at the time and in its historical context of 1968. The seminar also explored the question of how contemporary experience and theory can inform historical events, which are still important and timely for us today.more →

The New Model: The Model and the City—Swedish Handout
Tensta konsthall
Guide to accompany the seminar The New Model: The Model and the City a seminar on Palle Nielsen's project The Model (Moderna Museet 1968) and Tensta, Sunday 11 March 2012 at Tensta konsthall. With Palle Nielsen, Lars Bang Larsen, Gunilla Lundahl, Erik Stenberg. With pivotal agents from The Model and Action Talk present, this seminar took up the project from the perspective of art and cultural history--looking at how as it was perceived at the time and in its historical context of 1968. The seminar also explored the question of how contemporary experience and theory can inform historical events, which are still important and timely for us today.more →

A Wikipedia Reader: Critical Point of View
Edited by Geert Lovink & Nathaniel Tkacz
"What values are embedded in Wikipedia's software? On what basis are Wikipedia's claims to neutrality made? How can Wikipedia give voice to those outside the Western tradition of Enlightenment, or even its own administrative hierarchies? Critical Point of View collects original insights on the next generation of wiki-related research, from radical artistic interventions and the significant role of bots to hidden trajectories of encyclopedic knowledge and the politics of agency and exclusion. " Published by Institute of Network Cultures, 2011. Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported.more →

Hinrich Sachs: Kami, Khokha, Bert and Ernie (World Heritage)—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Hinrich Sachs: Kami, Khokha, Bert and Ernie (World Heritage). Triggered by the children's program, Sesame Street, the project examines questions relating to children, popular culture and the licensing of artistic and intellectual material. What roles are played by imitation, interpretation, emancipation, and cultural translation from one context to another in the educationally highly valued sphere which surrounds children's play? What do these roles mean for popular culture?more →

Hinrich Sachs: Kami, Khokha, Bert och Ernie (världsarv)—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Hinrich Sachs: Kami, Khokha, Bert and Ernie (World Heritage). Triggered by the children's program, Sesame Street the project examines questions relating to children, popular culture and the licensing of artistic and intellectual material. What roles are played by imitation, interpretation, emancipation, and cultural translation from one context to another in the educationally highly valued sphere which surrounds children's play? What do these roles mean for popular culture?more →

Autonomy Project Newspaper #1 Positioning
Autonomy Project
"Autonomy is a quality. Autonomy is an approach. Autonomy is a structure. Autonomy is a tool. Autonomy is a method. Autonomy is innate. Autonomy is taken. Autonomy is a 'line of flight'. Autonomy is a destination. Autonomy is a group. Autonomy is an individual. Autonomy is subtle. Autonomy is radical. Autonomy is knowledge. Autonomy is action...Autonomy is a word. A word with as many synonyms as it has antonyms. And it is this vast tagging cloud of possibilities which the Autonomy Project aims to map, investigate, work out and push through." With contributions by: Jeroen Boomgaard, Clare Butcher, John Byrne, Juan Cruz, Thomas Lange, Freek Lomme, Sven Lutticken, Becky Shaw, Steven Ten Thije. Published by Autonomy Project and Onomatopee, 2010. Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Dutch License. www.theautonomyproject.ning.com.more →

The Artist's Reserved Rights Transfer And Sale Agreement
Seth Siegelaub
"In 1971 drafted with Bob Projansky, a New York lawyer, after extensive discussions and correspondence with over 500 artists, dealers, collectors, museum people, critics and others involved in the day-to-day workings of the international art world. Designed to remedy some generally acknowledged inequities in the art world, particularly artists' lack of control over the use of their work and participation in its economics after they no longer own it. The Agreement form has been written with special awareness of the current ordinary practices and economic realities of the art world particularly its private, cash and informal nature, with careful regard for the interests and motives of all concerned." Published by Primary Information. www.primaryinformation.org/index.php?/projects/siegelaubartists-rights/.more →

Noise & Capitalism
Edited by Mattin & Anthony Iles
"A tool for understanding the situation we are living through, the way our practices and our subjectivities are determined by capitalism. It explores contemporary alienation in order to discover whether the practices of improvisation and noise contain or can produce emancipatory moments and how these practices point towards social relations which can extend these moments." Contributors: Ray Brassier, Emma Hedditch, Matthew Hyland, Anthony Iles, Sara Kaaman, Mattin, Nina Power, Edwin Prévost, Bruce Russell, Matthieu Saladin, Howard Slater, Csaba Toth, Ben Watson. Published by Arteleku Audiolab (Kritika saila), Donostia-S.Sebastiá, Spain. September 2009. Writers included in this book have different opinions regarding intellectual property. Consult each text to understand the authors' positions. www.arteleku.net/noise_capitalism.more →

Imagine There Is No Copyright And No Cultural Conglomorates Too
Joost Smiers & Marieke van Schijndel
"If we recognize that copyright is unfeasible, and unjustifiable, what should our response be? Copyright provides an investment protection to blockbusters, best sellers and stars. It distorts cultural markets and pushes a wide variety of cultural expressions out of sight. At the same time, cultural conglomerates controlling copyright dominate cultural markets by owning the means of production, distribution, marketing and reception of cultural expressions. From the perspective of democracy and fair competition this type of market control is not to be tolerated. Thus, let us imagine what abolishing copyright would accomplish, while we do not hesitate cutting cultural conglomerates into many pieces. The result is a level playing field in which many, and many more artists can make a decent living. And even more important effect would be the restoration of our public domain of creativity and knowledge." Theory on Demand #4, published by Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2009. Creative Commons Attribution Noncommercial No Derivative Works 3.0 Netherlands License.more →

(Extended) Footnotes On Education
Florian Schneider

"Rather than simply lament the decline of public institutions, the ongoing privatization of knowledge, and the resulting precariousness of access to education, we should challenge ourselves to learn how to respond to the current situation without drowning in it. The discovery of possible points of resistance to these oncoming waves of privatization, appropriation, and commodification has become urgent. The system of public education is threatened by a crisis with multiple sources, a crisis that exceeds the limits of our imagination and is essentially beyond measure since what is put into question is the very idea of measurement and commensurability as such. It is a crisis of property, which has become increasingly "imaginary" in the sense that one can no longer be sure of whether or not it is real." From E-flux Journal #14, March 2010. www.e-flux.com/journals/?user=8398.

more →

Contemporary Art and its Commercial Markets—Preface
Maria Lind
"An attempt to map and analyze one aspect of recent changes in the production and distribution of contemporary art, namely the state of the commercial art market; to put things on the table which have been sensed and guessed at for a while but for "fear of touching" have not been compiled and openly debated. As commerce and recent art are becoming an increasingly intimate and powerful pair, and as the criteria of economic efficiency invade art production as well as curating, it is necessary to scrutinize the mechanisms at play and what they generate. Because there is no denying that the entire world of art is influenced by these mechanisms, regardless of your proximity to or distance from the drama." From Contemporary Art and its Commercial Markets, a report published by Tensta konsthall and Sternberg Press.more →

Shadowboxing #1 What Is an Apparatus?
Marysia Lewandowska & Giorgio Agamben
Artist Marysia Lewandowska's annotations reflect her reading of the text "What Is an Apparatus" by Giorgio Agamben, in response to an invitation from the 2010 graduating students of the MA Curating Contemporary Art course at the Royal College of Art. Published by the Royal College of Art, London 2011. Licensed under Creative Commons Attribution. www.shadowboxing.rca.ac.uk.

 
more →

Bidoun Library—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Bidoun Library, a mobile library consisting of books, magazines and other printed matter from and about the Middle East.more →

Microhistorias Y Macromundos #3
Edited by Maria Lind
"Abstraction is an important visual strategy first used by the classical avant garde but it is also an aesthetic category. At the same time, abstraction can be described as the quintessential twentieth-century intellectual technique." Selected texts from a reader dealing with abstraction published in conjunction with the exhibition Abstract Possible: The Tamayo Take. Contributors: Maria Lind, Meyer Schapiro, Ina Blom, Sven Lütticken, Liam Gillick, Matias Faldbakken, Emily Roysdon, Irit Rogoff, Nina Möntmann, Anthony Davies, Stephan Dillemuth & Jakob Jakobsen, Gerald Raunig. Published by Museo Tamayo, 2011.more →

Bidoun Library—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Bidoun Library, a mobile library consisting of books, magazines and other printed matter from and about the Middle East.more →

Ecstatic Resistance
Emily Roysdon
"Ecstatic Resistance is a project, practice, partial philosophy and set of strategies. It develops the positionality of the impossible alongside a call to re-articulate the imaginary. Ecstatic Resistance is about the limits of representation and legibility--the limits of the intelligible, and strategies that undermine hegemonic oppositions. It wants to talk about pleasure in the domain of resistance--sexualizing modern structures in order to centralize instability and plasticity in life, living, and the self. It is about waiting, and the temporality of change. Ecstatic Resistance wants to think about all that is unthinkable and unspeakable in the Eurocentric, phallocentric world order." Published by Grand Arts, 2009. www.emilyroysdon.com.more →

Abstract Possible: The Stockholm Synergies—English Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Abstract Possible: The Stockholm Synergies featuring work by Doug Ashford, Claire Barclay, José León Cerrillo, Yto Barrada, Matias Faldbakken, Priscila Fernandes, Zachary Formwalt, Liam Gillick/Anton Vidokle, Goldin+Senneby, Wade Guyton, Iman Issa, Gunilla Klingberg, Dorit Margreiter, Åsa Norberg/Jennie Sundén, Mai-Thu Perret, Falke Pisano, Walid Raad, Emily Roysdon, Tommy Støckel, Mika Tajima, Haegue Yang.more →

Abstract Possible: The Stockholm Synergies—Swedish Handout
Tensta konsthall
To accompany the exhibition Abstract Possible: The Stockholm Synergies featuring work by Doug Ashford, Claire Barclay, José León Cerrillo, Yto Barrada, Matias Faldbakken, Priscila Fernandes, Zachary Formwalt, Liam Gillick/Anton Vidokle, Goldin+Senneby, Wade Guyton, Iman Issa, Gunilla Klingberg, Dorit Margreiter, Åsa Norberg/Jennie Sundén, Mai-Thu Perret, Falke Pisano, Walid Raad, Emily Roysdon, Tommy Støckel, Mika Tajima, Haegue Yang.more →

European Cultural Policies 2015: A Report with Scenarios on the Future of Public Funding for Contemporary Art in Europe
Edited by Maria Lind & Raimund Minichbauer
"It is 2015. Art is almost completely instrumentalised--regardless of whether its financing is private or public. Art services either national or European interests, where it is especially useful in the construction or reinforcement of specific identities. At the same time, art is a desirable commercial product. It is ideal for collecting and it contributes to regional development whilst providing society with new creative employment opportunities. Visiting art museums and centres is a popular, easily digested leisure activity. In 2015 art is also used to stave off undesirable fascistic and nationalistic tendencies in society." Published by IASPIS and EIPCP, 2005. Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.5 & Attribution-NonCommercial- ShareAlike 2.5.more →